Πιστοποιήσεις

Επενδύοντας τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε καινοτόμο εξοπλισμό αιχμής, η εταιρεία μας ανέπτυξε ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, ώστε να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και πάντα σε εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Ως επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας, η εταιρεία μας διαθέτει Πιστοποίηση ISO TÜV AUSTRIA και πληροί τις κάτωθι απαιτητικές προϋποθέσεις:

EN ISO 9001:2015 - Σύστημα Διαχείρισης για την ποιότητα

Το πρότυπο ISO 9001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Το πρότυπο ISO 9001 μπορεί να εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, ενώ είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης παγκοσμίως. Η εταιρεία μας εφαρμόζει το ως ανωτέρω Σύστημα στις εξής υπηρεσίες της:

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΑΡΙΝΩΝ ΚAI ΧΩΡΩΝ ISPS
 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)
 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΝΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Κ9)
  • ΦΥΛΑΞΕΙΣ-ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΤΟΜΩΝ-ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΟΣΜΩΝ.
  • ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ (ΑΕΜ-EDD-ΙED)
  • ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
 5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

EN ISO 45001:2018 - Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία

Το πρότυπο ISO 45001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, επισκέπτες, προμηθευτές, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο), καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Το πρότυπο ISO 45001 αποσκοπεί στην κάλυψη της υγείας και ασφάλειας στην Εργασία και όχι στην ασφάλεια προϊόντων ή διεργασιών.

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΑΡΙΝΩΝ ΚAI ΧΩΡΩΝ ISPS
 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)
 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΝΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Κ9)
  • ΦΥΛΑΞΕΙΣ-ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΤΟΜΩΝ-ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΟΣΜΩΝ.
  • ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ (ΑΕΜ-EDD-IED)
  • ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

EN ISO 14001:2015 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το Πρότυπο ISO 14001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για την Περιβαλλοντική Διαχείριση σε μια επιχείρηση και εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της, με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσής της στον τομέα αυτό. Ένα σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 μπορεί να εφαρμοστεί και στη συνέχεια να πιστοποιηθεί από όλες τις κατηγορίες των οργανισμών, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν. Η εταιρεία μας εφαρμόζει το ως ανωτέρω Σύστημα στις εξής υπηρεσίες της:

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΑΡΙΝΩΝ ΚAI ΧΩΡΩΝ ISPS
 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)
 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΝΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Κ9)
  • ΦΥΛΑΞΕΙΣ-ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΤΟΜΩΝ-ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΟΣΜΩΝ.
  • ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ (ΑΕΜ-EDD-ΙED)
  • ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
 5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

EN ISO 27001:2013 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Το πρότυπο ISO 27001 αποτελεί αυτή τη στιγμή το de facto πρότυπο για την ασφάλεια των πληροφοριών. Ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 27001 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιαδήποτε επιχείρηση θέλει να δημιουργήσει έναν τρόπο με τον οποίο να διαχειρίζεται συνολικά την ασφάλεια των πληροφοριών της, ανεξάρτητα από το αντικείμενο δραστηριότητας ή το μέγεθός της. Η εταιρεία μας εφαρμόζει το ως ανωτέρω Σύστημα στις εξής υπηρεσίες της:

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΑΡΙΝΩΝ & ΧΩΡΩΝ I.S.P.S.
 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)
 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΝΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Κ-9)
  • ΦΥΛΑΞΕΙΣ-ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΤΟΜΩΝ-ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΛΩΝ & ΟΣΜΩΝ
  • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ (AEM-EDD-IED)
  • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
 5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝ ISO 39001:2012 - Σύστημα Διαχείρισης για την Οδική Ασφάλεια

Το πρότυπο ISO 39001 ορίζει τις απαιτήσεις για τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας με βασικό στόχο τη μείωση/εξάλειψη των οδικών ατυχημάτων. Η εφαρμογή του ISO 39001 απευθύνεται σε εταιρείες που διαχειρίζονται στόλο οχημάτων κάθε κατηγορίας/μεγέθους για την καθημερινή τους λειτουργία, ενώ αφορά και σε διαχειριστές οδικών δικτύων. Στόχος του ISO 39001 είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή διεργασιών που θα βοηθούν τον οργανισμό να ελέγχει όλες τις δραστηριότητές του που επηρεάζουν και επηρεάζονται από την οδική ασφάλεια (μεταφορά και μετακίνηση προσωπικού, μεταφορά προϊόντων κ.τ.λ.). Η εταιρεία μας εφαρμόζει το ως ανωτέρω Σύστημα στις εξής υπηρεσίες της:

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΚΥΝΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (Κ9), ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΑΡΙΝΩΝ, ΧΩΡΩΝ ISPS, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ LOGISTICS
 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ.

EN ISO 22301:2012 - Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιάκής Συνέχειας

Το πρότυπο ISO 22301:2012 είναι το διεθνές πρότυπο το οποίο αναπτύσσει τον σχεδιασμό, υλοποίηση, μέτρηση, βελτίωση και έλεγχο ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity). Εφαρμόζοντας το πρότυπο αυτό ο οργανισμός μας αναπτύσσει την ικανότητα να συνεχίσει την παροχή των υπηρεσιών ή των προϊόντων του σε αποδεκτά και προσυμφωνημένα επίπεδα ακόμα και στην περίπτωση που έχει εκδηλωθεί επιχειρηματική απειλή, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία του με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις. Η εταιρεία μας εφαρμόζει το ως ανωτέρω Σύστημα στις εξής υπηρεσίες της:

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΑΡΙΝΩΝ & ΧΩΡΩΝ I.S.P.S.
 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)
 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΝΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Κ-9)
  • ΦΥΛΑΞΕΙΣ-ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΤΟΜΩΝ-ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΛΩΝ & ΟΣΜΩΝ
  • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ (AEM-EDD-IED)
  • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
 5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

pistopoiiseis