ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Επενδύοντας τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε καινοτόμο εξοπλισμό αιχμής, η εταιρεία μας ανέπτυξε ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, ώστε να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και πάντα σε εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Η ISΜ SECURITY διαθέτει τις απαραίτητες άδειες:

 • Νόμιμη Άδεια Λειτουργίας του Ν.2518/1997
 • Άδεια Ασυρμάτου Δικτύου
 • Άδεια Στολής

καθώς και πιστοποιήσεις, όπως:

 • Διαχείρισης Κρίσεων
 • Υπεύθυνων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ)
 • Χειρισμού Εξοπλισμού Ανίχνευσης Υπόπτων Αντικειμένων (Χ-RAY)
 • Υπευθύνων Ασφάλειας Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων
 • Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Υπευθύνων Μελετών Εκτίμησης Κινδύνων & Τρωτότητας
 • Υπευθύνων Σχεδιασμού Ασφάλειας & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών
 • Υπευθύνων Ασφάλειας και Συνοδείας Παιδιών
 • Υπευθύνων Ασφάλειας Γηπέδων
 • Υπευθύνων Πληροφορικής
 • Συνοδείας και Προστασίας VIP
 • Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας σε Θέματα Ασφάλειας
 • Χρηματαποστολών και Μεταφοράς Αξιών & Τιμαλφών Αντικειμένων.

Παράλληλα, ως επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας, η εταιρεία μας διαθέτει Πιστοποιήσεις ISO TÜV AUSTRIA για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων, για τη Λειτουργία Κέντρου Λήψεως Σημάτων Συναγερμού και για την εγκατάσταση και συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας, καθώς πληροί τις πιο απαιτητικές προϋποθέσεις σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα, την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία, στην Περιβαλλοντική Διαχείριση, στην Οδική Ασφάλεια και στην Ασφάλεια Πληροφοριών.

EN ISO 9001:2015 - Σύστημα Διαχείρισης για την ποιότητα

Το πρότυπο ISO 9001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Το πρότυπο ISO 9001 μπορεί να εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, ενώ είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης παγκοσμίως.

EN ISO 45001:2018 - Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία

Το πρότυπο ISO 45001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, επισκέπτες, προμηθευτές, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο), καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

EN ISO 14001:2015 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το Πρότυπο ISO 14001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για την Περιβαλλοντική Διαχείριση σε μια επιχείρηση και εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της, με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσής της στον τομέα αυτό. Ένα σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 μπορεί να εφαρμοστεί και στη συνέχεια να πιστοποιηθεί από όλες τις κατηγορίες των οργανισμών, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν.

EN ISO 27001:2013 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Το πρότυπο ISO 27001 αποτελεί αυτή τη στιγμή το de facto πρότυπο για την ασφάλεια των πληροφοριών. Ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 27001 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιαδήποτε επιχείρηση θέλει να δημιουργήσει έναν τρόπο με τον οποίο να διαχειρίζεται συνολικά την ασφάλεια των πληροφοριών της, ανεξάρτητα από το αντικείμενο δραστηριότητας ή το μέγεθός της.

ΕΝ ISO 39001:2012 - Σύστημα Διαχείρισης για την Οδική Ασφάλεια

Το πρότυπο ISO 39001 ορίζει τις απαιτήσεις για τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας με βασικό στόχο τη μείωση/εξάλειψη των οδικών ατυχημάτων. Η εφαρμογή του ISO 39001 απευθύνεται σε εταιρείες που διαχειρίζονται στόλο οχημάτων κάθε κατηγορίας/μεγέθους για την καθημερινή τους λειτουργία, ενώ αφορά και σε διαχειριστές οδικών δικτύων. Στόχος του ISO 39001 είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή διεργασιών που θα βοηθούν τον οργανισμό να ελέγχει όλες τις δραστηριότητές του που επηρεάζουν και επηρεάζονται από την οδική ασφάλεια (μεταφορά και μετακίνηση προσωπικού, μεταφορά προϊόντων κ.τ.λ.).

EN ISO 22301:2019- Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Το πρότυπο ISO 22301:2019 είναι το διεθνές πρότυπο το οποίο αναπτύσσει τον σχεδιασμό, υλοποίηση, μέτρηση, βελτίωση και έλεγχο ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity). Εφαρμόζοντας το πρότυπο αυτό ο οργανισμός μας αναπτύσσει την ικανότητα να συνεχίσει την παροχή των υπηρεσιών ή των προϊόντων του σε αποδεκτά και προσυμφωνημένα επίπεδα ακόμα και στην περίπτωση που έχει εκδηλωθεί επιχειρηματική απειλή, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία του με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις.