ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η ISM SECURITY απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία διαθέτουν αξιόλογη εμπειρία στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους.

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει η ISM SECURITY προϋποθέτουν την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με τον αρτιότερο τρόπο, διότι μόνο έτσι εξασφαλίζεται η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών μας.

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στεγάζεται η Διοίκηση, καθώς και ο Συντονιστής και ο Επόπτης Ασφαλείας σε 24ωρη βάση, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του προσωπικού και των κινούμενων περιπολικών.

Η οργάνωση της επιχείρησης είναι αυτή που επίσης εξασφαλίζει μια υψηλή ποιότητα στις υπηρεσίες μας. Αυτό σημαίνει οργανωμένη διαχείριση και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας σε όλους τους τομείς.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι φύλακές μας είναι επιλεγμένοι με αυστηρά κριτήρια, προκειμένου να πληρούν στο έπακρο τις υψηλές προδιαγραφές που θέτει η εταιρεία μας. Παράλληλα, είναι μέρος της πολιτικής μας να επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των συνεργατών μας, όσον αφορά τις σύγχρονες διαδικασίες φύλαξης, αλλά και τις ολοένα πολυπλοκότερες και αυξανόμενες μορφές κινδύνου.

Το προσωπικό φύλαξης, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, φέρει υποχρεωτικά στολή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Κάθε φύλακας φροντίζει ώστε η στολή του να είναι πάντα καθαρή και γενικά σε άψογη κατάσταση, ο ίδιος, δε, οφείλει να είναι πάντα καθαρός και ευπρεπής.

Η συμπεριφορά του προσωπικού φύλαξης που επιλέγεται θα πρέπει κατά τη διάρκεια της εργασίας του να εναρμονίζεται με τα παρακάτω:

 • Να επιδεικνύει ευγένεια, τιμιότητα, επαγρύπνηση και ευστροφία, που είναι απαραίτητα προσόντα για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του.
 • Να φροντίζει για τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στους χώρους ευθύνης του και να ενδιαφέρεται συνειδητά για την προστασία της περιουσίας που μας έχει εμπιστευτεί ο πελάτης.
 • Να τηρεί τους κανόνες και τους όρους φύλαξης που έχει καθορίσει ο πελάτης.
 • Να εφαρμόζει απαράβατα τον Κανονισμό Εργασίας της εταιρείας μας και ειδικά όσα αφορούν τα καθήκοντα του φύλακα.
 • Κατά την ώρα της υπηρεσίας του πρέπει να διακρίνεται από: άριστο ήθος, άψογη εμφάνιση, σοβαρότητα, ψυχραιμία, υπευθυνότητα, άριστη φυσική κατάσταση, εχεμύθεια, διακριτικότητα, ευγένεια ευπρεπή συμπεριφορά και αντίληψη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για την καλύτερη κατάρτιση του προσωπικού δημιουργήθηκε Κέντρο Εκπαίδευσης, που είναι το εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο της ISM SECURITY και βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης ως προς το εκπαιδευτικό υλικό-καθηγητές από το KE.ME.A.

Το εκπαιδευτικό υλικό και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από την εταιρεία σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες ασφάλειας, αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίζεται η εκπαίδευση του Προσωπικού Ασφαλείας της ISM. Η εκπαίδευση του προσωπικού πραγματοποιείται από ειδικευμένους / πιστοποιημένους εκπαιδευτές, πτυχιούχους, με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο των υπηρεσιών προστασίας και είναι σχεδιασμένο με σκοπό το εκπαιδευμένο μας προσωπικό:

 • Να εμπνέει εμπιστοσύνη
 • Να εμφορείται από αξίες
 • Να ακολουθεί τον Κώδικα Δεοντολογίας
 • Να αναπτύσσει ατομικές ικανότητες και δεξιότητες
 • Να διασφαλίζει ότι η εκτέλεση των καθηκόντων είναι σύμφωνη με τα πρότυπα
 • Να ενεργεί με προβλεπτικότητα & προνοητικότητα

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο φάσεις: η πρώτη καλύπτει την θεωρητική εκπαίδευση, ενώ η δεύτερη, συνίσταται σε «πρακτική εκπαίδευση στο χώρο εργασίας», δίνοντας έμφαση στα συγκεκριμένα αντικείμενα, στα «ειδικά καθήκοντα» του κάθε φύλακα, στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε θέσης και τις εξειδικευμένες ανάγκες του πελάτη. Σε τακτά διαστήματα, εκτελείται από εκπαιδευτές μας εκπαίδευση συντήρησης των γνώσεων και εκμάθηση νέων μεθόδων ελέγχου και δράσεως. Επιπλέον, ασκείται ανελλιπώς εποπτεία & αξιολόγησή τους στο χώρο εργασίας τους.

Κατά την διάρκεια των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων παρέχονται ειδικές γνώσεις όπως «Βελτίωση πάνω σε θέματα ασφάλειας της εργασίας», «Βελτίωση της γνώσης σε θέματα σχετικά με την προστασία», «Βελτίωση της επικοινωνίας».

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ

Η εταιρεία ISM SECURITY, στην προσπάθειά της να διατηρεί σε υψηλό βαθμό επαγρύπνησης το προσωπικό φύλαξης, διαθέτει ειδική υπηρεσία η οποία έχει ως αρμοδιότητα τη συστηματικότερη εποπτεία και τον έλεγχο των φυλάκων στους χώρους εργασίας τους όλο το 24ωρο.

Ο έλεγχος γίνεται αφενός τηλεφωνικώς από τον Κεντρικό Σταθμό, όπου βρίσκεται το Κέντρο Ελέγχου της Εταιρείας, και αφετέρου με επόπτες οι οποίοι επισκέπτονται αιφνιδιαστικά τις φυλάξεις καθημερινά, σε απροσδιόριστα χρονικά διαστήματα, ώστε να διαπιστώσουν ότι πράγματι εφαρμόζονται οι κανόνες φύλαξης.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Οι επόπτες της εταιρείας μας διαθέτουν εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο και έχουν επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια. Οι έφοδοι των εποπτών στα σημεία φύλαξης και στους φύλακες γίνονται τουλάχιστον δύο (2) φορές σε κάθε 8ωρη βάρδια και σε μη τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο επόπτης ελέγχει αν οι φύλακες εφαρμόζουν επακριβώς τις συμβατικές υποχρεώσεις τους και τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας. Καταγράφει στο βιβλίο εφόδων, που τηρείται σε κάθε σημείο φύλαξης, την ημερομηνία και την ώρα της εφόδου, αξιολογεί τη φύλαξη και το φύλακα, με το χαρακτηριστικό «ΚΑΚΩΣ-ΚΑΛΩΣ-ΑΡΙΣΤΑ», και υπογράφει.

Σε κάθε έφοδο ο επόπτης συμπληρώνει ένα φύλλο με τις παρατηρήσεις του, το ακριβές σημείο της φύλαξης, το ονοματεπώνυμο του φύλακα, την ημέρα και την ώρα της εφόδου, την κατάσταση του χώρου φύλαξης και την εν γένει παρουσία και εμφάνιση του φύλακα. Τα συμπληρωμένα φύλλα της εποπτείας κάθε επόπτη, με τη λήξη της υπηρεσίας του, τοποθετούνται σε φάκελο ο οποίος παραδίδεται στο Κέντρο.

Ο Διευθυντής Ασφάλειας μελετά όλα τα φύλλα εφόδου, όλων των εποπτών, και στη συνέχεια ενημερώνει το φάκελο για κάθε σημείο φύλαξης, καθώς και τους ατομικούς φακέλους των φυλάκων.

Οι επόπτες ξεκινούν και ολοκληρώνουν τη βάρδια τους από τα γραφεία της εταιρείας, έτσι ώστε αφενός να υπάρχει άμεση ενημέρωση των υπεύθυνων στελεχών και αφετέρου ο Διευθυντής Ασφάλειας –και μόνο αυτός– να έχει πλήρη γνώση για το πού θα γίνει η έφοδος και από ποιον, ώστε να εξασφαλίζεται πάντα ο αιφνιδιασμός των φυλάκων και να επιτυγχάνεται ο σκοπός της εφόδου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΗ

Είναι αυτονόητο ότι ο επόπτης αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους εργαζόμενους φύλακες και την εταιρεία και αντιστρόφως.

Για το φύλακα ουσιαστικά αποτελεί τον άμεσο προϊστάμενό του και σε αυτόν απευθύνεται προκειμένου να λαμβάνει οδηγίες, αλλά και να εκφράζει τους όποιους προβληματισμούς του ή τυχόν παρατηρήσεις του.

Οι ιδιαιτερότητες αυτές καθορίζουν και τα προσόντα τα οποία πρέπει να διαθέτει ο επόπτης που θα επιλεγεί, ώστε να μπορεί να εκπληρώσει με επιτυχία την αποστολή του. Επιπλέον θα πρέπει:

 • Να είναι έμπιστος και αφοσιωμένος στην εταιρεία.
 • Να γνωρίζει άριστα τον κανονισμό της εταιρείας και τις απαιτήσεις καθεμίας φύλαξης, ώστε να επισημαίνει τις τυχόν παραλείψεις και να καθοδηγεί τους υφισταμένους του.
 • Να εμπνέει κύρος και σεβασμό με τη συμπεριφορά του και τις ενέργειές του και να δίνει πρώτος το παράδειγμα της υπακοής και της τήρησης των κανονισμών.
 • Να είναι αποφασιστικός, δίκαιος, αμερόληπτος και με φρόνηση και λογική να χρησιμοποιεί την όποια εξουσία τού παρέχει η θέση του.
Επιλέγουμε το Προσωπικό μας με αυστηρά και επαγγελματικά κριτήρια ώστε να είναι αξιόπιστο.